Ders İçerikleri

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

1.YIL – I. DÖNEM

MAT 101 - Matematik I (3-2) 5

Temel matematik kavramları, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integral, belirli integrallerin uygulamaları. İntegralin geometri ve bilimdeki uygulamaları. Belirsiz formlar. L'Hospital kuralı. Sonsuz integraller. Sonsuz seriler, Geometrik seriler.

Ders Kitabı:

 • Balcı, M. 2009; Genel Matematik 1, Balcı Yayınları, Ankara

Yardımcı Ders Kitapları

 • Thomas, G.B., Finney, R.L. 2001;Calculus ve Analitik Geometri, Cilt I, Beta Yayınları, (Çev: Korkmaz, R.), İstanbul.

 

FIZ 101 - Fizik I (3-2) 5

Boyut ve Birim. Bir Boyutta Hareket. Vektörler. İki Boyutta Hareket. Newton’un Hareket Kanunları. Dairesel Hareket. İş ve Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerji Korunumu. Çizgisel Momentum ve Çarpışma. Katıların Dönme Hareketi. Yuvarlanma Hareketi. Açısal Momentum ve Tork. Statik Denge ve Esneklik. Titreşim Hareketi. Evrensel Çekim Kanunu. Mekanik, Mekaniksel Dalgalar. Termodinamik. Elektrik ve Magnetizma. Işık ve Optik.

Ders Kitabı:

 • Serway, Fen ve Mühendisler İçin Fizik 1, Prof.Dr. Kemal Çolakoğlu.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Temel Fizik, Prof.Dr. Cengiz YALÇIN – Prof.Dr. Ordal DEMOKAN, 2006.

 

KIM 101 - Genel Kimya (3-0) 4

Madde. Kimyanın temel kanunları, atom ve molekül ağırlığı, mol, Avogadro sayısı, kimyasal hesaplamalar. Katılar; katı türleri ve özellikleri, İletkenlik. Manyetik Özellikler. Kimyasal Termodinamik. Reaksiyon hızı ve denge. Çözeltiler; çözelti, çözünürlük, çözünürlüğe etki eden etmenler. Konsantrasyon hesaplamaları (molarite, normalite, molalite, ppm). Sulu çözeltilerde denge, pH hesaplamaları.

Ders Kitabı:

 • Temel Kimya I; Peter Atkins, Loretta Jones; Çeviri Editörleri: E. Kılıç, F. Köseoğlu, H. Yılmaz; Bilim Yayıncılık, 1997.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • İlgili ders notları.

 

RES 103- Teknik Resim (2-2)5

Mühendislikte teknik resim, çizgilerin anlamları, teknik yazı, çizim aletleri, temel çizim metotları, boyutlandırma kuralları, izdüşüm prensipleri, çoklu görünüşlerin çizilmesi, kesit görünüşler, izometrik çizimler, Bilgisayar destekli tasarım (CAD).

Ders Kitabı:

 • F.E. Geisecke, A.M. Mitchell, H.C. Spencer et al., Technical Drawing, 11th edition, Prentice Hall, 2000

Yardımcı Ders Kitapları:

 • F.E. Geisecke, A.M. Mitchell, H.C. Spencer et al., Modern Graphics Communication, 2nd edition, Prentice Hall, 2001
 • T.E. French, C.J.Vierck, R.J. Foster Engineering Drawing and Graphic Technology, 14th edition, McGraw-Hill, 1993

 

ING 121E – İngilizce I (2-0)2

İngilizce’de temel zaman kavramları, cümle kurma, günlük konularda cümle kurma, dinleme, ve anlama. Greetings, names, and ages. Numbers.Days, months and seasons. This is ……, that is ….. What time is it. Action in Progress, Who …….. ?, What …… ?, Where. Talking about present habits, ideas, opinions. Propositions of time: at, on, in; Talking about schedules and calendars.Abilities and inabilities: can, can’t.A family tree. Possessive pronouns. Family members. Obligations prohibitions and lack of necessity: must, mustn’t. Obligations prohibitions and lack of necessity: don’t/ doesn’t have to.

 

Ders Kitabı:

 • Understanding and Using English Grammar, Intermediate/Advanced Grammar, Betty Azar.
 • New Bridge To Success Upper-Intermediate, Longman Publishing, 2009.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • İlgili ders notları.

 

ATA 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0)2

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okumanın amacı ve İnkılâp kavramı. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler. Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması, Trablusgarb Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı. Mondros Ateşkes Antlaşması. İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı. Milli Mücadele için ilk adım, kongreler yoluyla teşkilatlanma: Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleri. Kuva-yı Milliye ve Misak-ı Milli. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklâl Savaşının yönetimini ele alması. Sevr Antlaşması. Sakarya Zaferi’ne kadar siyasi olaylar. Sakarya Savaşı’na kadar askeri gelişmeler. Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz. Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.

Ders Kitabı:

 • Türkiye Tarihi: Atatürk İlkeleri ve İnkîlap Tarihi, 1. Cilt, Güz Dönemi: Osmanlıdan 1923’e, Papatya Yayınları, Ekim 2011.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Refik Turan ve diğerleri, Okutman Yayıncılık, 2010.

 

TDB 101 – Türk Dili I (2-0) 2

Dil nedir? Türk Dili’nin Dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe’nin ses özellikleri, yazım kuralları, imla kuralları, noktalama işaretleri ve uygulamaları, yapım ve çekim ekleri, zarfların ve edatların kullanılış şekilleri.

Ders Kitabı:

 • Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Dr. Ali Yakıcı, Mustafa Yücel, Savaş Yelok, Mehmet Doğan, Gazi Kitabevi, Ankara, 2008.

Yardımcı Ders Kitapları:

INS 101- İnşaat Mühendisliğine Giriş (2-0)2

İnşaat sektöründeki tarihi gelişmeleri öğrenciye aktarmak, İnşaat mühendisliğini çeşitli yönleri ile tanıtmak, İnşaat mühendisliği mesleği hakkında bilgi vermek, böylece öğrencinin, inşaat mühendisliğinde bir dereceye kadar dört yıllık bir yolculuk yapmadan önce gelecekteki mesleğine genel bir bakış açısı kazandırabilmek, Mühendislik eğitimi kapsamında görülecek derslerle mühendislik uygulamaları arasında ilişki kurmaya yardımcı olmak,

Ders Kitabı:

 • İnşaat Mühendisliğine Giriş, Naci Yücefer, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınevi, 2016.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • İlgili ders notları

 

1.YIL – II. DÖNEM

MAT 102 – Matematik II (3-2)5

Vektörler. Doğru ve düzlemler. Çok değişkenli fonksiyonlar. Limit ve süreklilik. Kısmi türev. Türevde zincir kuralı. Teğet düzlemi. Kritik noktalar. Global ve yerel ekstrema. Lagrange metodu. Yönsel türev. Gradyan ve diverjans. Katlı integral ve uygulamaları. Üç katlı integral ve uygulamaları. Silindirik ve küresel koordinat sisteminde üç katlı integral. Çizgi, yüzey ve hacim integralleri. Yönsel bağımsızlık. Green teoremi. Konservatif vektör alanları. Iraksaklık teoremi. Stoke teoremi.

Ders Kitabı:

 • Thomas’ Calculus, 10th Edition, G.B Thomas, R. L. Finney, M.D.Weir, F.R.Giordano, Addison-Wesley, 2005.Yardımcı Ders Kitapları:

Yardımcı Ders Kitapları

 • Balcı, M. 2009; Genel Matematik 1, Balcı Yayınları, Ankara

 

FIZ 102 – Fizik II (3-2)5

Coulomb yasası ve elektrik alanı. Gauss yasası. Elektrik potansiyel. Sığa.Elektrostatik enerji ve yalıtkanların özellikleri.Akım ve direnç. DA devreleri. Manyetik alan. Manyetik alan kaynakları. Faraday yasası .İndüktans. Madde içinde manyetik alanlar. Elektromanyetik salınımlar ve AA devreleri. Maxwell denklemleri ve elektromanyetik dalgalar.

Ders Kitabı:

 • Physics for Scientist & Engineers with Modern Physics, R. A. SERWAY, Vol. I, Sounders Collage Publishing, 1992.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Young, H.D., Freedman, R.A., 2008, Sears and Zemansky University Physics, Pearson Addison Wesley, ISBN:0-321-50130-.
 • Getty,W.E.,Kelller,M.J,Stove, 1993, Fizik II, Literatür yayıncılık, ISBN:975-7860-530

 

BLG 102 – Bilimsel Programlamaya Giriş (2-2)4

Bilimsel Programlamaya Giriş, Değişkenler, Operasyonlar, Basit Grafik, Algoritmalar ve Mantık Operatörleri, Akış Kontrol, Hatalar ve Hataların Kaynağı, Fonksiyonlar, Lineer Cebir Uygulamaları, Basit Denklem Çözme Uygulamaları, Çokterimli Örnekleri, Eğri Uydurma Uygulamaları, Interpolasyon Uygulamaları, Sayısal Integrasyon Uygulamaları, Sembolik Matematik, Hazır Fonksiyonlar ile Sıradan Türevli Denklem Çözümleri

Ders Kitabı:

 • William J. Palm, 2005, Introduction to Matlab 7 for Engineers, Mc Graw Hill

Yardımcı Ders Kitapları

 • İlgili Ders Notları

 

ING 122 E – İngilizce II (2-0)2

ING 121 yani Ingilizce I’in devamı niteliğindeki bu derste öğrencilerin ING 121’de kazandıkları  temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin ilerletilmesi amaçlanır.

Ders Kitabı:

 • New Bridge To Success Upper-Intermediate, Longman Publishing, 2009.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Understanding and Using English Grammar, Intermediate/Advanced Grammar, Betty Azar.

 

ATA 102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap  Tarihi II (2-0)2

Türk İnkılâbı’nın stratejisi. Siyasal alanda yapılan inkılaplar: Cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükun Dönemi. Hukuk alanında yapılan inkılâplar. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar. İktisâdi alanda yapılan inkılâplar. Çok partili hayata geçme denemesi ve bazı iç siyasi olaylar. Sosyal ve toplumsal alanda yapılan inkılâplar. Atatürk dönemi Türk dış politikası. 1923-1932 yılları Arası Türk dış politikası. 1932-1938 yılları arasında Türk dış politikası. Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik. Halkçılık, Devletçilik. Laiklik, İnkılâpçılık.

Ders Kitabı:

 • Türkiye Tarihi: Atatürk İlkeleri ve İnkîlap Tarihi, 2. Cilt, Bahar Dönemi: 1923’ten Günümüze, Papatya Yayınları, Ekim 2011.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Refik Turan ve diğerleri, Okutman Yayıncılık, 2010.

 

TDB 102 – Türk Dili II (2-0)2

Sözcük türleri (isim, sıfat, fiil, zamir, bağlaç, ünlem) ve sözcük grupları; tümce öğeleri ve türleri, dil yanlışları, anlatım bozuklukları, yazılı (makale, fıkra, eleştiri, deneme, gezi yazısı, sohbet, biyografi, otobiyografi, özgeçmiş, şiir, anı, öykü, roman, mektup, günlük, dilekçe, tutanak, rapor vb.) ve sözlü (konferans, sempozyum, panel vb.) anlatım türleri ve uygulamaları.

Ders Kitabı:

 • Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Dr. Ali Yakıcı, Mustafa Yücel, Savaş Yelok, Mehmet Doğan, Gazi Kitabevi, Ankara, 2008.

Yardımcı Ders Kitapları

 • İlgili Ders Notları

 

INS 102 – Mühendislik Mekaniği (3-0)5

Statiğin ilkeleri, kuvvet vektörü, parçacığın dengesi, kuvvet çifti, rijit cismin dengesi, düzlemde kuvvetler, ağırlık merkezi, Pappus-Guldinus teoremleri, yayılı yükler ve hidrostatik kuvvetler, bağlar ve bağ kuvvetleri, gerber kirişleri, çerçeveler, basit makinalar, kafes sistemler, kablolar, kuru sürtünme, virtüel iş

Ders Kitabı:

 • M.Omurtag, 2009, Statik, Birsen Yayınevi, ISBN:978975511477

Yardımcı Ders Kitapları

 • Mc Graw Hibbeler, 2007, Statics, Prentice Hall, ISBN:978013203813.

 

INS 104 – Yapı Elemanları (2-1)3

Binaların konstrüksiyonları ile ilgili genel bilgilerle duvar, döşeme gibi ana kaba yapı elemanlarının taşıyıcılık, malzeme ve yapım sistemleri açısından incelenmesi, detay çözümleri.

Ders Kitabı:

 • Ernst Neufert, 2017, Neufert-Yapı Tasarımı, Beta Yayınları, ISBN: 9786053339571

Yardımcı Ders Kitapları

 • İlgili Ders Notları

 

2.YIL – I. DÖNEM

MAT 202 – Diferansiyel Denklemler (4-0)5

Birinci derece diferansiyel denklemler, tanımlar ve çözümlerin genel özellikleri, ayrılabilir, homojen ve doğrusal denklemler, tam diferansiyel denklemler ve integrasyon faktörü. Sabit katsayılı yüksek derece denklemler. Temel kuram ve mertebe indirgeme metodu, sabit katsayılı ikinci derece homojen diferansiyel denklemler. Homojen olmayan denklemler, belirsiz katsayılar metodu, parametre değişim metodu, Cauchy-Euler denklemleri. Kuvvet serileri çözümü, noktaların sınıflandırılması, adi ve tekil noktalar, adi noktalarda kuvvet serisi çözümleri, düzgün tekil nokta etrafında kuvvet serisi çözümleri, Frobenius metodu. Diferansiyel denklem sistemleri; sabit katsayılı sistemlerin genel özellikleri, özdeğer ve özvektörler, köşegenleştirebilir matrisler, sabit katsayılı sistemlerin çözümü. Sınır değeri problemleri.

Ders Kitabı:

 • Diferansiyel Denklemler – Schaum’s Outlines, ISBN: 6051336060, Richard Bronson

Yardımcı Ders Kitapları:

 • İlgili ders notları.

INS 201– Dinamik (3-0)5

Temel tanımlar ve kavramlar, Doğrusal hareket, Genel eğrisel hareket, Bağıl ve kısıtlı hareket, Hareket denklemleri, İş-enerji ilkesi, Lineer itme-momentum ilkesi, Açısal itme-momentum ilkesi; Temel korunum ilkeleri; Çarpışma; Güç, Öteleme, Sabit bir eksen etrafında dönme, Genel düzlemsel hareket (geometrik yaklaşım, bağıl hareket, ani dönme merkezi), Hareket denklemleri, İş-enerji ilkesi; İtmemomentum ilkesi, Temel korunum ilkeleri, Sabit bir eksen etrafında dönme, Genel hareket, Hareket denklemleri, İş-enerji ilkesi; İtme momentum ilkesi Katı cisimler için titreşimin temelleri

Ders Kitabı:

 • M.H. Omurtag, Mühendislik Mekaniği: Dinamik (2. Baskı), Birsen Yayınevi, 2013.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • J.L. Meriam, L.G. Kraige, Engineering Mechanics: Dynamics (7th ed), Mc.Graw-Hill, 2007
 • R.C. Hibbeler, Engineering Mechanics: Dynamics, (13th ed.), PearsonPrentice Hall, 2013
 • F.P. Beer, E.R. Johnston, E.R. Eisenberg, Vector Mechanics for Engineers: Dynamics (10th ed.), McGraw-Hill, 2012.

 

INS 203– Malzeme Bilgisi (2-2)5

Malzemeler bilmine giriş ve malzemelerin atomik yapıların sınıflandırılması. Kristal yapıları ve kusurlar. Mühendislik malzemelerinin mekanik ve fiziksel özellikleri. Katı-hal difüzyonu. Faz diyagramları ve katılaşım. Demirli ve demirsiz alaşımlar ve ısı muamelesi. Malzemelerin elektron bağ yapıları ile ilişkili elektrik, optik, ısıl ve magnetik özellikler. Metalik korozyon ve korozyonun önlenmesi. Başlıca jeomalzemeler, özellikleri ve uygulama alanları. Jeomalzemelerde kaliteyi etkileyen doğal olaylar.

Ders Kitabı:

 • Demirkol, M. 2013. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Nobel Akademik Yayıcılık.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Fundamentals Of Materials Science And Engineering: An Integrated Approach By William D. Callister & David G. Rethwisch; Wiley; 4th Edition (May 22, 2012); Isbn10: 9781118061602

 

INS 205 – Mukavemet I (3-2)5

Gerilme hali, şekil değiştirme hali, Hooke yasası, malzemelerin mekanik özellikleri, kırılma ve akma varsayımları, çubuk mukavemetinin kabulleri, kesit tesir diyagramları, normal kuvvet, kesme, burulma, eğilme.

Ders Kitabı:

 • Mehmet Omurtag, 2007, Mukavemet Cilt 1, Birsen Yayınevi, ISBN:9755114319.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Mustafa İnan, 2001, Cisimlerin Mukavemeti, İTÜ Vakfı, ISBN:95574630501.
 • Mehmet Bakioğlu, 2009, Cisimlerin Mukavemeti Cilt 1, Beta Basım Yayın Dağıtım, ISBN:978605377003.

 

INS 207 – Mühendislik Jeolojisi (2-1)4

Yerkabuğunu oluşturan mineral ve kayaçları tanıtmak, jeolojik yapıların tanınması ve jeoloji haritası ve kesitlerinin yorumlanması amaçlanmaktadır. Tünel, baraj, otoyol, temel, derin kazı gibi uygulamaların yerkabuğu ortamlarıyla etkileşimi; yeraltı ve yüzey suyu etkisi, malzeme seçimi gibi özel konular işlenmektedir. İnşaat mühendisliği açısından yerkabuğu ortamlarının davranış ve taşıma kapasitesi konusu özet olarak verilmektedir. Jeolojik ortam koşullarının farklı uygulamalar üzerindeki etkileri anlaşılması ve deprem, heyelan gibi doğal afet risklerinin değerlendirilebilmesi amaçlanmaktadır. Yer malzemesi fiziksel ve mekanik özellikleri, sınıflandırılması ve uygulamalar açısından öneminin anlaşılması hedeflenmektedir.

Ders Kitabı:

 • Yüzer, E., Vardar, M., Erdoğan, M., ve Diğerleri., (1991), (Textbook) İnşaat, Şehircilik ve Çevre Jeolojisi , Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, İstanbul.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Plummer, C. C., Carlson, D. H. 2010. Physical Geology, McGraw Hill
 • Yıldrım, M., Gökaşan E., (2013), Mühendisler için Jeoloji Bilgileri,Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul.

 

2.YIL – II. DÖNEM

AKM 301 – Akışkanlar Mekaniği (3-0)5

Giriş. Birim sistemleri. Hidrostatik. Bir noktada basınç. Basınş kuvvetlerinin hesabı. Akışkanların kinematiği. Bir boyutlu akımların temel denklemleri (süreklilik, enerji ve impuls-momentum denklemleri). İdeal akışkanların bir boyutlu akımları. Gerçek akışkanların bir boyutlu akımları. İdeal akışkanların iki (üç) boyutlu akımları. Potansiyel akımlar. Gerçek akışkanların iki (üç) boyutlu akımları. Sınır tabakası kavramı. Boyut Analizi ve Benzeşim.

Ders Kitabı:

 • Yunus Çengel, Akışkanlar Mekaniği, İzmir Güven Kitabevi, 2011, ISBN: 9789756240182

 Yardımcı Ders Kitapları

 • İlgili Ders Notları

 

INS 202 – Yapı Malzemesi (3-0)5

Bağlayıcı Maddeler ve Çimento, Beton Karma Suyu, Beton Agregaları, Betonda Aranan Özelikler, Beton Karışım Hesapları, Katkı Maddeleri, Beton Üretimi, Dayanıklılık, Sertleşmiş Beton Özellikleri, Rötre, İstatistiksel Kalite Denetimi, Metaller, Polimerler ve Ahşap.

Ders Kitabı:

 • S. Akman, 1991, Yapı Malzemeleri, İTÜ İnşaat Fakültesi

Yardımcı Ders Kitapları

 • İlgili Ders Notları

 

INS 204 – Mukavemet II (3-2)5

Plastisite. Kırılma hipotezleri. Kesmeli eğilme, kayma merkezi, elastik eğri, dış merkezli normal kuvvet, burulmalı eğilme, enerji yöntemleri, elastik stabilite.

Ders Kitabı:

 • M. H. Omurtag: Mukavemet , Cilt 2, Birsen Yayınevi

Yardımcı Ders Kitapları

 • M. İnan: Cisimlerin Mukavemeti, İTÜ Vakfı Yayını
 • Mehmet Bakioğlu: Mukavemet, Birsen Yayınevi
 • İ. Kayan : Cisimlerin Mukavemeti, İTÜ yayını

INS 206 Topoğrafya (2-1)4

Ölçü birimleri, ölçek kavramı. Ölçme hataları, uzunlukların ölçülmesi. Topografya aletleri. Yatay ve düşey açı ölçme yöntemleri, poligonasyon. Açık ve kapalı poligon, temel ödevler, poligon koordinat hesapları. Yükseklik ölçmeleri, nivelman, geometrik ve trigonometrik nivelman ve karne hesapları. Boyuna ve enine kesitler, yüzey nivelmanı. Takeometri, Tesviye eğrilerinin özellikleri, harita çizimi. Alan ve hacim hesapları. Aplikasyon. Sayısal Harita Üretimi.

Ders Kitabı:

 • Topografya, M. Gündoğdu Özgen. Merkez Küt.Ders Kitapları, 1979

Yardımcı Ders Kitapları

 • İlgili Ders Notları

 

INS 208 İstatistik (3-0)5

Çarpım kuralı, permütasyon, kombinasyon, olasılık kavramı (Kolmogorov aksiomları), şartlı olasılık ve bağımsızlık, rastgele değişken, olasılık yoğunluk fonksiyonu, dağılım fonksiyonu, kesikli dağılımlar: Bernoulli, Binom, Poisson Dağılımları, sürekli dağılımlar: Normal, Gamma ve Eksponansiyel, Beklenen değer, Moment çıkaran fonksiyonu, ortalama, varyans, standart sapma, kovaryans, korelasyon, Chebishev eşitsizliği, Tahmin edici ve özellikleri, En çok olabilirlik tahmin edicisi, Güven aralığı, Hipotez testi, Tek ve çift Ana Kütle Ortalaması Hipotez Testi, regresyon

Ders Kitabı:

 • Mühendisler için İstatistik, 2013, Mehmetçik Bayazit, Birsen Yayınevi.

Yardımcı Ders Kitapları

 • İlgili Ders Notları

 

 

3.YIL – I. DÖNEM

INS 301 Betonarme I (3-1)5

 

Betonarme elemanlar, döşeme, kiriş, kolon, temel, beton ve çelik, malzeme bilgisi, davranış eğrileri, hasır donatı, Yükler, sabit hareketli yükler, elverişsiz yükleme durumları, yüklerin birleştirilmesi, Yapı güvenliği, sınır durumlar, betonarme davranışı, taşıma gücü hesap esasları, Dikdörtgen kesitte basit eğilme, parabol dikdörtgen gerilme yayılışı, gerilme bloğu, dengeli donatı, zayıf kuvvetli donatılı kesit, Çift donatılı dikdörtgen kesit, tablalı kesit, etkili tabla genişliği, Çatlama, aderans, beton ve çeliğin beraber çalışması, kenetlenme, donatı ekleri, Basit etriyeli ve fretli kolonların eksenel yük altındaki davranışı, Dikdörtgen kesitte bileşik eğilme (M+N) etkisi, karşılıklı etki diyagramları, Dikdörtgen kesitte iki eksenli bileşik eğilme (Mx+My+N) etkisi, Narin kolon davranışı, Narin kolonlarda moment büyütme yöntemi, Kesme kuvveti etkisi, eğik çekme gerilmeleri, Kesme kuvvetinin karşılanması, etriye ve pilye kullanımı, moment kapama diyagramı, Burulma etkisi, kesme kuvveti ile burulma etkisi, Dikdörtgen kesitte elastik hesap, taşıma gücü ile karşılaştırma, kullanılabilirlik sınır durumu, moment-eğrilik ilişkisi, süneklik, Çerçeve, kolon-kiriş birleşimi, yeniden uyum ilkesi, konstrüksiyon bilgisi, Öngerilmeli beton genel bilgi.

Ders Kitabı:

 

 • Celep, Z., Kumbasar, N., Betonarme Yapılar, Beta Dağıtım, İstanbul, 2009.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • TS 500 Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, 2000.
 • Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 2007.
 • Betonarme Tablo ve Abaklar, İTÜ İnşaat Fakültesi, 2012.
 • S Köseoğlu; Temeller ve Yüzeysel Temeller, 1986.
 • İ. Aka, F. Keskinel, F. Çılı; O.C. Çelik; Betonarme, Birsen Yayınevi, 2001

 

INS 303 Yapı Statiği (3-1)5

 

Genel bilgiler, basit izostatik sistemlerin sabit yüklere göre hesabı, kesit zorlarının hesabı, kesit zorları diyagramlarının çizilmesi, hareketli yüklere göre hesap, tesir çizgileri, ara mafsallı karma izostatik sistemlerin incelenmesi, izostatik sistemlerde yerdeğiştirme ve şekildeğiştirme hesapları

 

Ders Kitabı:

 

 • Yapı Statiği Cilt I (A. Çakıroğlu, E. Çetmeli) Beta Yayım Dağıtım, İstanbul, 2001.(11. Baskı)

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • K. Girgin, M.G. Aksoylu, Y. Durgun, K. Darılmaz, Yapı Statiği, İzostatik Sistemler, Çözümlü Problemler, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2011.

 

INS 305 Hidrolik (2-1)5

 

Boyut analizi, Model benzeşimi, Basınçlı akımlar, Serbest Yüzeyli Akımlar.

 

Ders Kitabı:

 

 • Hidrolik, Sümer B. M., Bayazit M., Ünsal İ., Birsen Yayınevi, 1983.

 

 

INS 307 Yapı İşletmesi (2-1)5

 

İnşaat sektörü ve inşaat projelerinin yönetimi, inşaat firmalarının türleri ve organizasyon yapıları, proje yönetimi organizasyon yapıları, ihale öncesi proje yönetim faaliyetleri, ihale süreci ve sözleşme idaresi, şantiye kuruluşu ve yönetimi, inşaat proje yönetiminde süre yönetimi, süresel planlama teknikleri, CPM metodu, maliyet yönetimi, keşif, metraj, hakediş uygulamaları, yapım ve yapım sonrası önemli işlemler.

 

Ders Kitabı:

 • Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, Ali Pancarcı - Prof. Dr. M. Emin Öcal, Birsen Yayınevi 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • İlgili Ders Notları

3.YIL – II. DÖNEM

INS 302 Betonarme II (3-1)5

 

Düşey yükler altında tek ve çift doğrultuda çalışan kirişli plak döşemelerin, dişli döşemelerin ve kirişsiz plak döşemelerin iç kuvvetlerinin hesaplanması, boyutlandırılması ve projelendirilmesi. Deprem yönetmeliğine ait bilgiler ve bu yönetmeliğe göre betonarme yapılara etkiyen deprem etkilerinin, taşıyıcı sistem elemanlarındaki iç kuvvet dağılımlarının hesaplanması. Kirişler, kolonlar ve perdeler hakkında genel tasarım esasları. Merdiven sistemlerinin tanıtılması ve düşey yükler altında eğik ve sahanlık plaklarından oluşan merdiven sisteminin iç kuvvetlerinin hesaplanması, boyutlandırılması ve projelendirilmesi. Düşey yüklere ve deprem yüklerine maruz kalan yığma ve betonarme yapıların temellerindeki (duvaraltı temelleri, tekil temeller, elastik zemine oturan sürekli temeller, radye temeller) iç kuvvetlerin hesaplanması, boyutlandırılması ve projelendirilmesi. İstinat duvarlarına ilişkin genel tanımlar, duvara etkiyen toprak itkilerine ve sürşarj yüklerine göre istinat duvarının kesitlerine ait iç kuvvetlerin hesaplanması, boyutlandırılması ve projelendirilmesi, Yüksek kirişler hakkında genel tasarım esasları. Yapılarda derz ve dilatasyonların oluşturulması.

 

Ders Kitabı:

 • Celep, Z, Kumbasar, N; Betonarme Yapılar, Beta Yayım-Dağıtım, İstanbul, 2009.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Aka, İ, Feskinel, F, Çılı, F, Çelik OC; Betonarme, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2001.
 • Özden, K, Trupia, AL, Eren, İ, Öztürk, T; Betonarme İstinat Duvarları ve Perdeleri, 1995.
 • TS 500 Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, 2000.
 • Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 2007.

INS 304 Yapı Statiği II (3-1)5

 

Hiperstatik sistemlerin dış yükler, sıcaklık değişmesi ve mesnet çökmeleri etkisinde Kuvvet Yöntemiyle çözümü. Hiperstatik sistemlerde yerdeğiştirme hesabı, kısaltma teoremi. Elastik mesnetli ve elastik birleşimli sistemler. Hareketli yüke göre hesap ve tesir çizgileri. Yapı sistemlerinin en elverişsiz yükleme durumlarına göre hesabı. Yapı sistemlerinin hesabında yerdeğiştirme yöntemleri: Düğüm noktası sabit sistemlerde Açı ve Cross yöntemleri. Düğüm noktası hareketli çerçevelerde Açı Yöntemi.

 

Ders Kitabı:

 

 • Çakıroğlu, A., Çetmeli, E., YapıStatiği II, Beta YayımDağıtım, İstanbul, 1991.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • K. Girgin, M. G. Aksoylu, K. Darılmaz, YapıStatiği, HiperstatikSistemler, Konu Anlatımı ve Çözümlü Problemler, BirsenYayınevi, İstanbul, Ekim 2011.

 

INS 306 Şantiye Tekniği ve Yapı Makineleri (3-1)5

 

Şantiye kavramı ve inşaat üretiminde şantiyenin önemi, şantiye kuruluş planının hazırlanması, şantiye kuruluşunda önemli kurallar ve yerleşim planının hazırlanması, şantiye yollarının, su, elektrik, atık su, ısıtma ve haberleşme sisteminin planlanması, resmi başvuruların ve gerekli işlemlerin yapılması, şantiyenin inşası, başlıca şantiye ünitelerinin boyutlandırılması ve yasal açıdan taşımaları gereken özellikler, yönetim bürosu, yatakhane, yemekhane, gündüz barınağı, kantin, WC ve duşlar; beton, kalıp, donatı demiri, vb. üretim platformlarının boyutlandırılması, malzeme depoları, depo kapasitesi ve depo alanının hesaplanması; Ambarlar, atölyeler ve diğer üniteler, Şantiye planı örnekleri, Şantiye yönetim ve organizasyonunun önemi ve temel bilgiler, Başarılı bir şantiye yönetimi için öncelik taşıyan konular

 

Ders Kitabı:

 

 • Sunguroğlu, Yapı İşletmesi Şantiye Tekniği Maloluş Hesapları, Bilim Yayınları, Ankara, 1996

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Galipoğulları N., İnşaat Yönetimi Uygulamaları, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2001

 

INS 308 Hidroloji (2-1)5

 

Hidrolojinin tanımı. Yağış. Buharlaşma. Sızma. Yeraltı suyu akımı. Akış kayıtları ve analizi. Akarsu havzaları. Kar erimesi. Hidrograf ve analizi. Birim hidrograf teorisi ve uygulamaları. Sentetik birim hidrograf. Hidrografın akarsu boyunca ötelenmesi. Olasılık teorisi ve istatistiğin hidrolojideki kullanımı.

 

Ders Kitabı:

 

 • Hidroloji, Mehmetçik Bayazit, Birsen Yayınevi.  

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Hidroloji Uygulamaları, Mehmetçik Bayazit, Birsen Yayınevi.  

 

4.YIL – I. DÖNEM     

INS 401 – Çelik Yapıları I (3-1)5

Çelik yapıların tarihçesi, Çelik yapı sistemleri, Malzeme olarak çelik, Çelik yapıların tasarım esasları, Güvenlik, yükler ve yük birleşimleri, Birleşimler ve birleşim araçları, Perçinli ve bulonlu birleşimler, Kaynaklı birleşimler, Çekme elemanları, Çekme elemanlarının ek birleşimleri, Basınç elemanları, Tek parçalı basınç elemanları, Çok parçalı basınç elemanları, Çok parçalı basınç elemanlarında ara bağlantılar, Eğilme elemanları, Hadde profilleri ile düzenlenen eğilme elemanları, Eğilme elemanlarının ek birleşimleri, Yapma enkesitli eğilme elemanları, Eksenel kuvvet ve eğilme momentinin bileşik etkisindeki elemanlar, Kafes kirişler, Kafes kirişli çatı sistemlerinde stabilite bağlantıları ve birleşim detayları

Ders Kitabı:

 • Çelik Yapılar – 2007 Deprem Yönetmeliğine Uyarlanmış Emniyet Gerilmesi Esasına Göre Hesap, H.Deren, E.Uzgider, F. Piroğlu, B.Ö. Çağlayan, 4. Baskı, Çağlayan Kitabevi, 2012.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Steel Structures Design and Behavior, C. G. Salmon, J. E. Johnson, F. A. Malhas, Fifth Edition, Prentice Hall, USA, 2009.
 • Steel Structures Design ASD/LRFD, A. Williams, McGraw Hill, USA, 2011.

 

INS 403 – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (3-0)4

İş sağlığı ve İşçi güvenliği kavramı, tanımı, kapsamı ve amaçları; tehlike ve risk kavramları; iş kazası ve meslek hastalığı tanımları; iş kazalarının maliyeti, iş kazalarının nedenleri; tehlikeli hareketler ve tehlikeli durumlar, mesleki riskler; önleyici iş sağlığı ve İşçi güvenliği yaklaşımı; çalışma ortamı gözetimi; işyeri örgütlenmesi; sağlık gözetimi ve işyeri hekimliği; işveren, işveren vekili ve işçi güvenliği uzmanlarının iş kazasındaki sorumluluğu..

Ders Kitabı:

 • Yapı Sektörü İş Güvenliği El Kitabı, ÇSGB

Yardımcı Ders Kitapları:

 • İlgili Ders Notları

 

4.YIL – II. DÖNEM

INS 012 Bitirme Projesi (0-6)8

Ders, teknik bilginin deneysel bir çalışmayı dizayn etme ve yürütmek üzere uygulanmasını veya belirli bir güncel ders içeriğe bağlı bir konunun literatür araştırmasının veya pazar araştırmasının anket uygulayarak yürütülmesini veya inşaat sektöründeki mevcut bir durumunun incelenmesini içerir. Projeler dönemin sonunda son rapor ve sunum ile sunulurlar.

Ders Kitabı:

 • Yok

Yardımcı Ders Kitapları:

 • İlgili Ders Notları

 

ETK101 Mühendislik Etiği (1-0)2

Mühendislik uygulamalarında, güvenlik-güvenilirlik, müşteriye ve işverene karşı mesleki sorumluluk, etik kuralları, meslek seçenekleri ve kanuni zorunluluklar kapsamında etik kavramlar, Okuma, konferans, senaryo ve vaka incelemeleri yoluyla genel etik kuralları ile somut mühendislik problemlerini bağdaştırmak, Sınıf tartışmaları, uzmanlardan vaka örnekleri, senaryo rolleri uygulamaları

Ders Kitabı:

 • Ülkün Tansel, Mühendislikte Meslek Ahlakı, ODTÜ Yayınevi, 2013.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • İlgili Ders Notları

 

INS 402 İnşaat İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (2-0)2

Temel tanım ve kavramlar. İş güvenliği mevzuatı. Türkiye’deki iş kazalarının sayısal durumu ve bazı karşılaştırmalar. İşverenlerin ve teknik elemanların iş güvenliği konusundaki sorumlulukları, iş kazası sonucu açılması muhtemel davalar. Türkiye’deki inşaat iş kazalarının analizi. İş kazalarına neden olan güvensiz durum ve davranışlar, kazalarda kusurlu bulunanlar ve kusurlu bulunma nedenleri. Şantiyelerde sağlık ve güvenlik önlemleri. İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetimi.

Ders Kitabı:

 • Yapı Sektörü İş Güvenliği El Kitabı, ÇSGB

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Dizdar, E., (2006) , İş Güvenliği, ABP Yayınevi & Matbaacılık, Trabzon

 

 

Eski Site